DissertationSure

ประโยชน์ของการทำวิทยานิพนธ์ by DissertationSure

การทำวิทยานิพนธ์หรือการทำวิจัย ผู้จัดทำต้องทราบว่าเมื่อทำการวิจัยสำเร็จแล้วผลของการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร และต่อใครประโยชน์ของการทำวิทยานิพนธ์จะมีมากหรือน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับข้อมูลและวิธีการรวบวมข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ถ้าผลของข้อมูลเป็นเท็จแทนที่จะได้ปรโยชน์กลับกลายเป็นโทษต่อผลของการทำวิจัยครั้งนั้นได้ โดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่า การทำวิทยานิพนธ์มีประโยชน์หลักๆ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. การทำวิทยานิพนธ์ช่วยให้เกิดความเข้าใจด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ และรู้จักแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  2. ช่วยให้มีความสามารถในการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และคาดคะเนได้ดี สามารถจัดหมวดหมู่ของความคิด และเขียนรายงานวิจัยได้ดี
  3. การทำวิทยานิพนธ์เป็นแนวทางในการพัฒนาจุดเด่นและจุดอ่อนของแต่ละเรื่องที่ทำการวิจัย เรียนรู้ที่จะเสริมสร้างจุดเด่น และหาวิธีหลีกเลี่ยงจุดอ่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้
  4. สามารถนำผลที่ได้จากการทำวิจัยในเรื่องที่ทำการศึกษา มาใช้ในการบรรยายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในหัวข้อวิจัยเดียวกันได้
  5. การทำวิทยานิพนธ์ช่วยกระตุ้นเราให้เป็นคนมีเหตุผล มีแนวความคิดใหม่ๆ และรู้จักคัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือออกจากข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในยุคของการแชร์ข้อมูลอย่างอิสระผ่านสื่อออนไลน์ของในโลกปัจจุบันนี้
  6. การทำวิทยานิพนธ์ช่วยฝึกฝนผู้จัดทำให้รู้จักคิด วางแผน มีกระบวนการทำงานที่รอบคอบและ รู้จักวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
  7. การทำวิจัยช่วยพัฒนาทักษะการทำงาน และทำให้สามารถควบคุมการทำงานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ
  8. ทักษะที่ได้จากการทำวิทยานิพนธ์ สามารถช่วยในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราสนใจ เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน ซึ่งผลที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
  9. ทักษะที่ได้จากการทำวิจัย ช่วยให้เรารู้จักวางแผนการทำงาน รู้จักกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือได้