DissertationSure

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ by DissertationSure

          การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์/ทำวิจัย ที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆ และสาระสำคัญของประเด็นที่จะทำการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น ควรจะมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ วิธีการทำวิจัย และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน นักศึกษาอาจจะไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้จริงเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ (ในกรณีไม่มีเวลาไปศึกษาด้วยตนเองหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆ) เพื่อนำคำแนะนำนั้นมาปรับปรุงโครงร่างงานวิจัยของตนเองให้ดีขึ้น เพราะโครงร่างที่ดีจะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ได้ง่ายขึ้น โดยทั่วๆไป การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ดังนี้       1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่องเป็นสิ่งแรกที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน และทำให้ผู้อ่าน อ่านแล้วเกิดความเข้าใจ ถึงปัญหาของการทำวิจัยครั้งนั้นๆ ดังนั้นการตั้งชื่อเรื่องจะต้องเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ควรเขียนให้คลุมเครือ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเขียน ดังนี้ 1.1…