DissertationSure

Uncategorized

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ by DissertationSure

          การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์/ทำวิจัย ที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆ และสาระสำคัญของประเด็นที่จะทำการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงร่างวิทยานิพนธ์นั้น ควรจะมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ วิธีการทำวิจัย และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน นักศึกษาอาจจะไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ หรือผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้จริงเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ (ในกรณีไม่มีเวลาไปศึกษาด้วยตนเองหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆ) เพื่อนำคำแนะนำนั้นมาปรับปรุงโครงร่างงานวิจัยของตนเองให้ดีขึ้น เพราะโครงร่างที่ดีจะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ได้ง่ายขึ้น โดยทั่วๆไป การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 8 หัวข้อ ดังนี้       1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่องเป็นสิ่งแรกที่จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน และทำให้ผู้อ่าน อ่านแล้วเกิดความเข้าใจ ถึงปัญหาของการทำวิจัยครั้งนั้นๆ ดังนั้นการตั้งชื่อเรื่องจะต้องเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ควรเขียนให้คลุมเครือ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเขียน ดังนี้ 1.1…

ประโยชน์ของการทำวิทยานิพนธ์ by DissertationSure

การทำวิทยานิพนธ์หรือการทำวิจัย ผู้จัดทำต้องทราบว่าเมื่อทำการวิจัยสำเร็จแล้วผลของการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร และต่อใครประโยชน์ของการทำวิทยานิพนธ์จะมีมากหรือน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับข้อมูลและวิธีการรวบวมข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ถ้าผลของข้อมูลเป็นเท็จแทนที่จะได้ปรโยชน์กลับกลายเป็นโทษต่อผลของการทำวิจัยครั้งนั้นได้ โดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่า การทำวิทยานิพนธ์มีประโยชน์หลักๆ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ การทำวิทยานิพนธ์ช่วยให้เกิดความเข้าใจด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ และรู้จักแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ช่วยให้มีความสามารถในการตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ และคาดคะเนได้ดี สามารถจัดหมวดหมู่ของความคิด และเขียนรายงานวิจัยได้ดี การทำวิทยานิพนธ์เป็นแนวทางในการพัฒนาจุดเด่นและจุดอ่อนของแต่ละเรื่องที่ทำการวิจัย เรียนรู้ที่จะเสริมสร้างจุดเด่น และหาวิธีหลีกเลี่ยงจุดอ่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาได้ สามารถนำผลที่ได้จากการทำวิจัยในเรื่องที่ทำการศึกษา มาใช้ในการบรรยายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในหัวข้อวิจัยเดียวกันได้ การทำวิทยานิพนธ์ช่วยกระตุ้นเราให้เป็นคนมีเหตุผล มีแนวความคิดใหม่ๆ และรู้จักคัดกรองข้อมูลที่น่าเชื่อถือออกจากข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในยุคของการแชร์ข้อมูลอย่างอิสระผ่านสื่อออนไลน์ของในโลกปัจจุบันนี้ การทำวิทยานิพนธ์ช่วยฝึกฝนผู้จัดทำให้รู้จักคิด วางแผน มีกระบวนการทำงานที่รอบคอบและ รู้จักวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ การทำวิจัยช่วยพัฒนาทักษะการทำงาน และทำให้สามารถควบคุมการทำงานของตนเองได้อย่างเป็นระบบ ทักษะที่ได้จากการทำวิทยานิพนธ์ สามารถช่วยในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราสนใจ เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน ซึ่งผลที่ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทักษะที่ได้จากการทำวิจัย…

บทความวิทยานิพนธ์ by DissertationSure

          วิทยานิพนธ์ เปรียบเสมือนงานวิจัย ที่เขียนชึ้นโดยนักศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งวิทยานิพนธ์เป็นเอกสารบังคับของการจบการศึกษา เป็นงานที่นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกต้องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาและรับประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลนั้นๆได้เข้าใจในบทเรียน และทฤษฎีต่างๆที่ได้ศึกษาในระหว่างเรียน อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน บางมหาวิทยาลัยได้ให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจัดทำวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาด้วย ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาระบบการศึกษาที่ดีในประเทศไทย เพราะความรู้และทักษะที่ได้จากการทำวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลที่ตนเองสนใจ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปข้อมูลที่ได้รวบรวมมา สามารถนำไปใช้ในที่ทำงาน หรือชีวิตจริงในอนาคตได้           การทำวิทยานิพนธ์จะมีการวางแผน วิธีการ กระบวนการที่ชัดเจน มีแนวทางการเขียนที่เป็นระบบระเบียน เป็นขั้นตอน มีการสืบค้นข้อมูลหรือทำการค้นคว้าหาข้อมูลทั้งเก่าและใหม่ มีการตั้งสมมุติฐาน และออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูล เพื่อทดสอบสมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ มีการแสดงออกถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายข้อมูล และสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้รวบรวมมา ดังนั้นงานวิทยานิพนธ์จึงเปรียบเสมือนสื่อที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องที่นักศึกษาท่านนั้นๆ…